ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 Η «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ανακοινώνει σήμερα ότι η
 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, της 25ης Οκτωβρίου 2019 αναβλήθηκε
 λόγω μη επίτευξης απαρτίας.

 Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από
 03/10/2019 πρόσκληση του ΔΣ, την 8η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 στην
 έδρα της Εταιρίας στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου, αρ. 6 [Τ.Κ. 141 22].

 Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που
 διαχειρίζεται η Εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (η
 οποία είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της
 παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από
 την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ("Ημερομηνία Καταγραφής"),
 δηλαδή κατά την ημερομηνία της 20ης Οκτωβρίου 2019.

 Ηράκλειο, 25 Οκτωβρίου 2019

 Το Διοικητικό Συμβούλιο