Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί για τον Όμιλο SATO ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας του, και η ανάπτυξή του μία από τις τρεις βασικές στρατηγικές της εταιρείας.

Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, δημιουργώντας παράλληλα τις κατάλληλες συνθήκες για τη διαρκή βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων της.

Σε αυτά τα πλαίσια, η SATO εφαρμόζει μία σειρά διαδικασιών, όπως είναι ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, η αξιολόγηση μέσω δεξιοτήτων, η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και η διεξαγωγή Έρευνας Ικανοποίησης Εργαζομένων από την οποία προκύπτουν ενέργειες που αποσκοπούν στη βελτίωση του εργασιακού της περιβάλλοντος.