Εκπαίδευση

Η εταιρεία στηρίζει την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού της, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαιά της για την ανάπτυξη και υλοποίηση των στόχων της, επενδύοντας συνεχώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία βοηθούν στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των εργαζομένων. Σε συνεργασία με τις πιο καταξιωμένες εταιρείες συμβούλων εκπαίδευσης, σχεδιάζονται εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις εξειδικευμένες ανάγκες των ανθρώπων της εταιρείας. Το εύρος των προγραμμάτων που οργανώνονται καλύπτει θέματα διοικητικά, τεχνικών πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών κ.ά. καθώς επίσης μεγάλη έμφαση δίνεται στη συνεχή βελτίωση των ηγετικών ικανοτήτων των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.