SATO AE: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28.06.00

SATO AE: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28.06.00

Στα 6,9 δις δρχ. αναμένεται να διαμορφωθούν οι πωλήσεις της εταιρείας στο α' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Στα 6,9 δις δρχ. αναμένεται να διαμορφωθεί ο κύκλος εργασιών της SATO στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης όπως αναφέρθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29 Ιουνίου 2000 στην Αθήνα.

Η Γ. Συνέλευση ακόμη ενέκρινε την πρόταση της διοίκησης για διανομή μερίσματος 20 δρχ. / μετοχή.

Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών στην τρέχουσα χρήση αποτελεί δυναμική συνέχεια της εξαιρετικής πορείας της εταιρείας στην χρήση 1999 που υπήρξε η καλύτερη μέχρι τώρα στην ιστορία της εταιρείας από άποψη εξέλιξης μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις της SATO ανήλθαν στα 12 δις δρχ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 28% ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 1,7 δις δρχ. Σημαντικό ρόλο στην δυναμική εξέλιξη συνολικά της SATO το 1999 έπαιξε η αναδιάρθρωση του μετοχικού σχήματος και το πέρασμα της πλειοψηφίας στον έλεγχο του Προέδρου της εταιρείας Σ. Θεοδωρίδη που έδωσε την δυνατότητα στην εταιρεία να προχωρήσει σε μια σειρά δυναμικών κινήσεων που την καθιστούν απόλυτα έτοιμη να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και παράλληλα να επιτύχει σημαντική ανάπτυξη.

Έτσι στην διάρκεια του 1999 η SATO έκανε δυναμική είσοδο στην αγορά του οικιακού επίπλου με την από κοινού δημιουργία με την Δανική DENKA HOLDINGS της BO CONCEPT AE που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ομώνυμης αλυσίδας καταστημάτων και παράλληλα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο με την εξαγορά σημαντικού μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της DENKA η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης. Για την διοίκηση της SATO τα σχέδια ανάπτυξης εκτείνονται έξω από τα Ελληνικά σύνορα αφού το όραμα της είναι η ανάδειξη της εταιρείας σε Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Δύναμη. Η εταιρεία στη διάρκεια του 1999 πραγματοποίησε ακόμη με επιτυχία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 6 δις δρχ. για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται σε φάση υλοποίησης ή ολοκλήρωσής του.

Οι ίδιες εξαιρετικές προοπτικές εμφανίζονται και στην τρέχουσα χρήση για την εταιρεία ενώ μια σειρά δυναμικών κινήσεων αναμένεται να υλοποιηθούν στην διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Πιο συγκεκριμένα στο χώρο του επίπλου γραφείου η SATO αναπτύσσει αυτή την στιγμή μια νέα γενιά προϊόντων σχεδιασμένα από γνωστούς Ευρωπαίους designers, τα οποία αναμένεται να παρουσιασθούν στην έκθεση Orgatech της Κολωνίας, την μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως του χώρου, τον προσεχή Οκτώβριο. Ακόμη πιο σημαντική όμως κίνηση, η οποία εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή προοπτική της εταιρείας, είναι η πρόθεση εξαγοράς εταιρείας του χώρου στην Γερμανική αγορά, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται να διαφοροποιήσει πλήρως τόσο τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας όσο και την δυνατότητα διείσδυσής της σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Στο χώρο του οικιακού επίπλου η SATO θα προχωρήσει ακόμη πιο δυναμικά την επέκταση των καταστημάτων BO CONCEPT στην ελληνική αγορά. Έχει ήδη αποφασισθεί, η ένταξη στον Όμιλο της SATO και της αλυσίδας των γνωστών καταστημάτων DIVANI & DIVANI που ήδη γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία στην Ελληνική αγορά. Η στενή αυτή συνεργασία με τον Όμιλο NATUZZI, μητρικής εταιρείας του DIVANI, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης, αναμένεται να προσδώσει νέες σημαντικές συνέργειες και πλεονεκτήματα στην SATO για από κοινού ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο Βαλκανικό χώρο. Στον ίδιο άξονα της ευρωπαϊκής προοπτικής η SATO προχώρησε ήδη με την DENKA HOLDINGS στην ανάπτυξη από κοινού, με το BO CONCEPT Πολωνίας με συμμετοχή 40% SATO, 40% DENKA και 20% του τοπικού management. Η κίνηση αυτή αποτελεί την πρώτη από μια σειρά κινήσεις που ετοιμάζει η SATO με την DENKA σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ακόμη την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου στο οποίο θα προχωρήσει η SATO, σε συνεργασία με την MARFIN, για την χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος. Το συνολικό ποσό της έκδοσης θα ανέλθει στα 3,401 δις δρχ. με την έκδοση 912.020 ομολογιών ονομαστικής αξίας 3.730 / ομολογία. Η διάρκεια του θα είναι 3ετής με επιτόκιο 2% ετησίως και ποσοστό απόδοσης (yield) 7,4%. Η μονάδα διαπραγμάτευσης θα είναι ο τίτλος των 10 ομολογιών, ενώ θα υπάρχει δικαίωμα προτίμησης επί των ομολογιών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ο λόγος μετατροπής είναι 1 ομολογία προς 1 μετοχή και η τιμή μετατροπής θα είναι 3.730 δρχ. / μετοχή. Στη λήξη του η τιμή αποπληρωμής της ομολογίας θα είναι 4.580 δρχ. Η καταβολή των τόκων θα πραγματοποιείται στην λήξη κάθε έτους.

Η διοίκηση της εταιρείας επέλεξε την λύση αυτή η οποία εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα για την εταιρεία. Αυτά είναι η εξασφάλιση κεφαλαίων σε χαμηλότερο κόστος, η μη έκδοση νέων μετοχών και αντίστοιχα η βελτίωση του Ρ/Ε, η ευέλικτη μορφή χρηματοδότησης με δυνατότητες προσαρμογής στις ανάγκες της εταιρείας καθώς και η βελτίωση συνολικά της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της εταιρείας.

Αντίστοιχα πλεονεκτήματα παρουσιάζει η επιλογή αυτή και για τους επενδυτές εφ' όσον το κεφάλαιό τους είναι εξασφαλισμένο σε συνδυασμό με ικανοποιητική σταθερή απόδοση, επένδυση άμεσα ρευστοποιήσιμη και διαπραγματεύσιμη καθώς και δυνατότητα πραγματοποίησης υπεραξιών ανάλογων με τις μετοχές αφού η αξία τους ανεβαίνει παράλληλα με την τιμή των μετοχών της εταιρείας.

Το ίδιο πλεονέκτημα εξασφαλίζεται και από την δυνατότητα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές.