Μείωση συμμετοχής στην ΒΕΝΤ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. 11.02.01

 

Μείωση συμμετοχής στην ΒΕΝΤ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. 11.02.01

Η εταιρία SATO Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί ότι από 7/2/2001 η συμμετοχή της στο συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ΒΕΝΤ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. μειώθηκε από 71,19% σε 42,54%.