Αγορά μετοχών της DENKA HOLDINGS S/A 19.02.01

Αγορά μετοχών της DENKA HOLDINGS S/A 19.02.01

Η εταιρία SATO Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί ότι απέκτησε με χρηματιστηριακή συναλλαγή επιπλέον ποσοστό 5,34% στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Δανικής εταιρίας DENKA HOLDINGS S/A που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κοπενχάγης. Κατόπιν της αποκτήσεως αυτής, το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας SATO Α.Ε. στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της DENKA HOLDINGS ανέρχεται σε ποσοστό 31,73%.