Συμμετοχή στις διαδικασίες αναλήψεως έργων και προμηθειών του Δημοσίου ύψους μεγαλύτερου του 1.000.000.000 δραχμών 25.06.01

 

Συμμετοχή στις διαδικασίες αναλήψεως έργων και προμηθειών του Δημοσίου ύψους μεγαλύτερου του 1.000.000.000 δραχμών 25.06.01

Η εταιρία SATO Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 ΠΔ 82/1996, γνωστοποιούμε και πάλι την πρόθεση μας να συμμετέχουμε είτε αυτοτελώς ή κοινοπρακτικώς, στις διαδικασίες αναλήψεως έργων και προμηθειών του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέως, όπως αυτός οριοθετείται από τα άρθρα 9 παρ. 1 Ν. 1232/82 και 1 παρ. 6 Ν 1256/82, ή όπως εκάστοτε θα οριοθετείται, ύψους μεγαλύτερου του 1.000.000.000 δραχμών, ούτως ώστε να εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1 άρθρου 15 Ν 2328/95.»