Κύκλος εργασιών της μητρικής SATO στο α' εξάμηνο 2001 4.07.01

Κύκλος εργασιών της μητρικής SATO στο α' εξάμηνο 2001 4.07.01

Η εταιρία SATO Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: «Στα 7,3 δις δρχ. αναμένεται να διαμορφωθεί ο κύκλος εργασιών της μητρικής SATO στο α' εξάμηνο της τρέχουςας χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 7,4 % έναντι του αντιστοίχου διαςτήματος 2000 σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης της εταιρείας όπως αναφέρθηκαν στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη την 29η Ιουνίου 2001. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ακόμη την πρόταση της διοίκησης για διανομή μερίσματος 20 δρχ. / μετοχή για την χρήση 2000. Η SATO στη διάρκεια της χρήσης 2000 παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση μια εντυπωσιακή αύξηση μεγεθών που ανήλθε στο 57,3%. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε επίπεδο ομίλου τα 19 δις δρχ. έναντι 12 δις δρχ. του 1999. Η δυναμική αυτή ανάπτυξη των ενοποιημένων μεγεθών αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο την επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξης μέςω εξαγορών τόσο στην ελληνική όσο κυρίως στην Ευρωπαϊκή αγορά με τις οποίες η SATO υλοποιεί την στρατηγική της για δυναμική επέκταση στις διεθνείς αγορές και ανάδειξή της σε Ευρωπαϊκή δύναμη στον χώρο του επίπλου γραφείου και οικιακού επίπλου. Η εξαγορά σημαντικού ποσοστού στο κεφάλαιο της Δανέζικης DENKA HOLDINGS, την καθιστά κύριο μέτοχο της εταιρείας με ποσοστό 30,8%. Η εξαγορά της Γερμανικής GRAMMER (αν και ενοποιήθηκαν μόνο τα στοιχεία του τελευταίου τετραμήνου), καθώς και οι από κοινού επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται όπως με την BO CONCEPT Α.Ε στην Ελλάδα και την ανάπτυξη της BO CONCEPT στην Πολωνία καθώς και ο σχεδιασμός για περαιτέρω κινήσεις επέκτασης στις ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να διαφοροποιήσουν ολοκληρωτικά τα μεγέθη της SATO στην χρήση 2001. Αύξηση της τάξεως του 11,5% παρουσίασαν και οι πωλήσεις της μητρικής SATO για την χρήση 2000. ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 13.428 εκ. δρχ. έναντι 12.043 της χρήσης 1999. Η εταιρεία διεύρυνε ακόμη περισσότερο το μερίδιο αγοράς που κατέχει στην Ελληνική αγορά στην οποία επί σειρά ετών έχει την πρώτη θέση με σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε ακόμη την πρόταση της διοίκησης για δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών από την εταιρεία σε χρονικό σημείο που θα κριθεί απαραίτητο από την γενικότερη χρηματιστηριακή συγκυρία. Η πρόταση αυτή της διοίκησης για στήριξη της μετοχής κρίθηκε αναγκαία εφ' όσον η χρηματιστηριακή της τιμή δεν αντανακλά τις προοπτικές που παρουσιάζει η εταιρεία ενώ παράλληλα κινείται στην κατεύθυνση της προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές αυτές. Το ύψος των μετοχών που θα δύναται να αγοράσει η εταιρεία φθάνει το 10% με κατώτερη τιμή το 1 Euro και ανώτατη τιμή στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι αγορές τα 7 Euro / μετοχή. Επίσης ορίστηκε ως χρονικό διάστημα που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αγορά των μετοχών έως την 30/06/2002. Επίσης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της διοίκησης για ανάκληση της απόφασης περί μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εφ' όσον κρίθηκε ότι το περιβάλλον της κεφαλαιαγοράς όπως έχει διαμορφωθεί δεν προσφέρει τα καλύτερα εχέγγυα επιτυχίας.»