Οικονομικό Ημερολόγιο 2.04.14

Οικονομικό Ημερολόγιο 2.04.14

Οικονομικό Ημερολόγιο
Η SATO A.E. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας για το έτος 2014 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
1/4/2014 πριν την έναρξη συνεδρίασης του Χ.Α. Ανακοίνωση & Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του έτους 2013.

29/5/2014 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνου 2014
27/6/2014 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
28/8/2014 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2014
27/11/2014 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2014

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση 2013.
H Εταιρεία διευκρινίζει οτι τα αποτελέσμτα θα ανακοινώνονται μετα το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.satogroup.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματοστηρίου Αθηνών www.ase.gr.
H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.