Περιοδική Αναφορά Επιτήρησης A’ τριμήνου 2014 29.05.14

Περιοδική Αναφορά Επιτήρησης A’ τριμήνου 2014 29.05.14

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ A’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

H «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «SATO Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α. και στα πλαίσια της δημοσίευσης των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών της καταστάσεων για το Α΄ Τρίμηνο 2014, ήτοι για την χρήση 01/01/2014 έως και 31/03/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, όπου μεταφέρθηκε στις 8/4/2011 με την από 7/4/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.
Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία «Επιτήρησης» ήταν ότι, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 3.1.2.5. του κανονισμού του Χ.Α.).
Οι ενέργειες της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της στην ειδική κατηγορία, περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:
Η Εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει συγκεκριμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που προσβλέπει στον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της μέσω της περαιτέρω μείωσης των λειτουργικών της δαπανών με μείωση των εξόδων ενοικίων, αναδιάρθρωση των ανθρώπινων πόρων της, επαναδιαπραγμάτευση βασικών συμβολαίων προμηθευτών και γενικότερα περαιτέρω περικοπή ελαστικών δαπανών. Η Εταιρεία διέκοψε την λειτουργία καταστημάτων της, τα οποία δεν απέδιδαν τα αναμενόμενα και η συνεισφορά τους ζημίωνε συνολικά την Εταιρεία. Επιπλέον εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό, επενδύοντας και σε νέες κατηγορίες προϊόντων, όπως το παιδικό έπιπλο.