Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ΤΓΣ 6.06.14

Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ΤΓΣ 6.06.14

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΓΣ
SATO A.E.
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 27/6/2014:

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 έως 31.12.2013), μετά των Ετησίων εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2013 – 31.12.2013.

Προτείνεται η έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 έως 31.12.2013), μετά των Ετησίων εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2013 – 31.12.2013, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο, και αναρτηθεί στο site της Εταιρείας (www.satogroup.gr).

2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2013.
Προτείνεται η έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2013 ούτως ώστε οι ζημίες της Εταιρείας, οι οποίες από 1/1-31/12/2013 ανέρχονται σε 2.526.000 ευρώ, να μεταφερθούν στα αποτελέσματα εις νέο.

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013.

4) Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 (εταιρικών και ενοποιημένων), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 της χρήσεως 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Προτείνεται όπως ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων, τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2014 -31.12.2014 καθώς και η έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Φωκ. Νέγρη αρ. 3, από την οποία θα ορισθούν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής.

Επιπλέον προτείνεται όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ελεγκτών κατόπιν συμφωνίας με την ελεγκτική εταιρεία.

5) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

Προτείνεται η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2013, και η προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν την τρέχουσα χρήση, η οποία θα κυμανθεί έως τα επίπεδα της χρήσης 2013.

6) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Προτείνεται να χορηγηθεί η άδεια στα μέλη του ΔΣ να μετέχουν σε ΔΣ ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιρειών.

7) Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

Προτείνεται η έγκριση της αλλαγής της έδρας της Εταιρείας και η μεταφορά αυτής στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 168 και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

8) Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας
Προτείνεται η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Λευκορωσία με συμμετοχή της Εταιρείας κατά πλειοψηφικό ποσοστό.

9) Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Προτείνεται η έγκριση των συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.