Ανακοίνωση Αποφάσεων ΤΓΣ 27.06.14

Ανακοίνωση Αποφάσεων ΤΓΣ 27.06.14

Η εταιρεία με την επωνυμία « SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ » ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 11.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στo Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 168, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν οκτώ (8) μέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 34.315.810 κοινών ονομαστικών μετοχών και ψήφων επί συνόλου 65.326.518, ήτοι ποσοστό απαρτίας 52,53 % αποφάσισε ως εξής:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (34.315.810 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 έως 31.12.2013), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2013 – 31.12.2013. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (34.315.810 έγκυρες ψήφοι υπέρ) το ποσό των ζημιών εκ 2.526.000 ευρώ να μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (34.315.810 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2013 και την έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (34.315.810 έγκυρες ψήφοι υπέρ) ο έλεγχος της χρήσης 2014 (01.01.2014 έως 31.12.20114 και η έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του ν. 2238/1994 να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Φωκ. Νέγρη αρ. 3, η οποία εν συνεχεία, κατ΄ άρθρο 18 § 1α του Π.Δ. 226/1992, θα αναθέσει τον έλεγχο της Εταιρείας σε ένα τακτικό και σε έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή της και ενέκρινε την αμοιβή της.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (34.315.810 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2013 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα τους καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση (2014).

6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (34.315.810 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (34.315.810 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και τη μεταφορά αυτής στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 168 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

8. Επί του ογδόου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (34.315.810 έγκυρες ψήφοι υπέρ) την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Λευκορωσία με συμμετοχή της Εταιρείας κατά πλειοψηφικό ποσοστό.

9. Επί του ενάτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (34.315.810 έγκυρες ψήφοι υπέρ) τις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε το σώμα για την πορεία της Εταιρείας και τις εξελίξεις στο χώρο.