Σχέδιο αποφάσεων ΤΓΣ 26.06.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΓΣ
SATO A.E.
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26/6/2015:


1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014), μετά των Ετησίων εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2014 - 31.12.2014.


Προτείνεται η έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014), μετά των Ετησίων εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2014 - 31.12.2014, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο, και αναρτηθεί στο site της Εταιρείας (www.satogroup.gr).


2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2014.
Προτείνεται η έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2014 ούτως ώστε οι ζημίες της Εταιρείας, οι οποίες από 1/1-31/12/2014 ανέρχονται σε 3.491.000 ευρώ, να μεταφερθούν στα αποτελέσματα εις νέο.


3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2014 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.


Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.


4) Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 (εταιρικών), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.


Προτείνεται όπως ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων, τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών) για τη χρήση 1.1.2015 -31.12.2015 καθώς και η έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Φωκ. Νέγρη αρ. 3, από την οποία θα ορισθούν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής.


Επιπλέον προτείνεται όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ελεγκτών κατόπιν συμφωνίας με την ελεγκτική εταιρεία.


5) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.


Προτείνεται η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2014, και η προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν την τρέχουσα χρήση, η οποία θα κυμανθεί έως τα επίπεδα της χρήσης 2014.


6) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.


Προτείνεται να χορηγηθεί η άδεια στα μέλη του ΔΣ να μετέχουν σε ΔΣ ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιρειών.


7) Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.


Προτείνεται η εξέταση του ενδεχομένου αλλαγής της έδρας της Εταιρείας και η μεταφορά αυτής είτε σε κάποιο άλλο επαγγελματικό χώρο στο Μαρούσι Αττικής, είτε σε έτερο γειτονικό δήμο και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

8) Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.


Προτείνεται η έγκριση των συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.