Δελτίο Τύπου 28.08.15

   Κατά το Α΄εξάμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, οι πωλήσεις της Εταιρείας SATO παρουσίασαν αύξηση κατά 11,5%.

  Πιο συγκεκριμένα το brand ΕΝΤΟS παρουσίασε σημαντική αύξηση πωλήσεων η οποία ανήλθε σε 25,9%.

  Για το brand SATO και για το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες  παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 7,2%.

  Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης μειώθηκαν περεταίρω κατά 807€ χιλ. ή κατά 24,90% και ανήλθαν σε 2.432€ χιλ. έναντι 3.239€ χιλ. το Α΄ εξάμηνο 2014.

  Η Εταιρεία σημείωσε ζημίες μετά φόρων -2.433€ χιλ. έναντι ζημιών -957€ χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2014. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι το Α΄εξάμηνο 2015 η εταιρεία προέβει στην αποεπένδυση  καταστήματος στην Θεσσαλονίκη σημειώνοντας ζημία 1.489€ χιλ.

  Ο δείκτης EBITDA για τη περίοδο Α΄ εξαμήνου 2015 ανήλθε σε -1.280€ χιλ. έναντι αρνητικό -274€ χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2014.

  Η Εταιρεία με σαφή προσανατολισμό συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα εξυγίανσης όπως αυτό επικυρώθηκε από το Π.Π.Α. και την απόφαση 650/2013.

  Η διοίκηση της Εταιρείας SΑΤΟ έχει προβεί περαιτέρω στις κάτωθι ενέργειες.

  • Ενίσχυσε τα καταστήματά της με επαρκή και νέο εμπόρευμα προς πώληση.
  • Η Εταιρεία συνεχίζει την  δυναμική διείσδυση στην κατηγορία του παιδικού επίπλου αποσπώντας σημαντικό μερίδιο αγοράς.
  • Επίσης συνεχίζεται δυναμικά και το 2015 η ενίσχυση  των πωλήσεων με την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης καταστημάτων αντιπροσώπων πανελλαδικά  και ήδη το 1ο 6μήνο 2015 άνοιξαν τρία  νέα καταστήματα ΕΝΤΟΣ ενώ αναμένεται να ανοίξουν επιπλέον πέντε μέχρι τέλος του έτους.
  • Αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα τα οποία παράγονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Θεσσαλονίκη με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων στην Β2Β αγορά σε Ελλάδα & Εξωτερικό
  • Η Εταιρεία συνεχίζει να μειώνει τις λειτουργικές της δαπάνες ενώ παράλληλα έχει βελτιώσει το κόστος πωληθέντων των παραγόμενων προϊόντων SATO με μείωση κόστους λειτουργίας του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης.