Σχέδιο αποφάσεων ΤΓΣ 30-06-2016

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΤΓΣ

 SATO A.E.

 ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 30/6/2016 :

 

 

 1)     Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015), μετά των Ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2015 - 31.12.2015.

 Προτείνεται η έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015), μετά των Ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2015 - 31.12.2015, όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο, και αναρτηθεί στο site της Εταιρείας (www.satogroup.gr).

 

 2)     Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2015.

 Προτείνεται η έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2015 ούτως ώστε οι ζημίες της Εταιρείας, οι οποίες από 1/1-31/12/2015 ανέρχονται σε 6.435.862 ευρώ, να μεταφερθούν στα αποτελέσματα εις νέο.

 

3)     Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.

 

4)     Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 (εταιρικών και ενοποιημένων), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 της χρήσεως 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

    Προτείνεται όπως ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων, τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2016 -31.12.2016 καθώς και η έκδοση του φορολογικού  πιστοποιητικού, να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές  Α.Ε., Φωκ. Νέγρη αρ. 3, από την οποία θα ορισθούν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός ελεγκτής.

   Επιπλέον προτείνεται όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής των ελεγκτών κατόπιν συμφωνίας με την ελεγκτική εταιρεία.

 

5)     Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

 Προτείνεται η έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ για τη χρήση 2015, και η προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν την τρέχουσα χρήση, η οποία θα κυμανθεί έως τα επίπεδα της χρήσης 2015.

 

6)     Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

 Προτείνεται να χορηγηθεί η άδεια στα μέλη του ΔΣ να μετέχουν σε ΔΣ ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιρειών.

 

7)     Έγκριση της ίδρυσης κατά ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρίας στην Ελλάδα.

 Προτείνεται η έγκριση της ίδρυσης από την Εταιρεία θυγατρικής της στην Ελλάδα με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΣΠΙΤΙΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και το διακριτικός τίτλο «SATO A.E. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ», με έδρα της το Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα το χώρο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 116 και Δαβάκη 1 (Αμπελόκηποι), η οποία συστάθηκε την 13-10-2015. Η Εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της θυγατρικής εταιρείας με ποσοστό 100%, η οποία έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ποσό ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000,00€).

 

8)     Έγκριση της αρχικής απόφασης της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της κατά το ποσό των ευρώ οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00€) και της μεταγενέστερης απόφασης για ανάκληση της αύξησης κατά το αρχικά αποφασισθέν ποσό με ταυτόχρονο περιορισμό του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000,00€). Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00€). Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της θυγατρικής περί μετοχικού κεφαλαίου.

 Προτείνεται η έγκριση της αρχικής απόφασης της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της κατά το ποσό των ευρώ οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00€). Η ως άνω απόφαση ανακλήθηκε και αποφασίστηκε τελικώς η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί κατά το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00€). Προτείνεται η έγκριση και αυτής της απόφασης καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της θυγατρικής περί μετοχικού κεφαλαίου.

 

9)     Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

 Προτείνεται η έγκριση των συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.