Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή στην ΤΓΣ 30-06-2016

 

 ΠΡΟΣ:   

 SATO ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 & ΔΑΒΑΚΗ 1, ΤΚ 115 26 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ: 210-8767114
FAX: 210-8767001)

 

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 34.622.922,04
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ:
65.326.268
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: € 0,53

 

 

 

Εξουσιοδότηση

 

Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-6-2016

 

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

 

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της  SATO A.E.

 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία:           ….……………………………………………………..

 

Διεύθυνση / Έδρα                                                      ….…………………………………………………….

 

Αριθμ. Τηλεφώνου                                                     ….…………………………………………………….

 

Εξουσιοδοτώ

 

Τον / Την κ………...…………..…………………. του………………….……………… και της…………………………. , κάτοικο ……………….................................., οδός …………………………….. αριθμός …………………..,
 κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου με αριθμό ………………………………… εκδοθέντος την ………………………….
από το . ……………………………..

 

ή/και

 

Τον / Την κ………...…………..…………………. του………………….……………… και της…………………………. , κάτοικο ……………….................................., οδός …………………………….. αριθμός …………………..,
 κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου με αριθμό ………………………………… εκδοθέντος την ………………………….
από το . ……………………………..

 

ή/και

 

Τον / Την κ………...…………..…………………. του………………….……………… και της…………………………. , κάτοικο ……………….................................., οδός …………………………….. αριθμός …………………..,
 κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου με αριθμό ………………………………… εκδοθέντος την ………………………….
από το . ……………………………..

 

ενεργώντας από κοινού ή / και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της SATO A.E. που θα συνέλθει την 30 / 6 / 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στην έδρα της Εταιρείας στους Αμπελόκηπους Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 116 & Δαβάκη, αρ. 1 [Τ.Κ. 115 26], και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της SATO A.E. των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

 

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015), μετά των Ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2015 - 31.12.2015.

 

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

 2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2015.

 

 

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

 

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

  4) Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 (εταιρικών και ενοποιημένων), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 της χρήσεως 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

 

5) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

 

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

 

6) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν  εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

 

7) Έγκριση της ίδρυσης κατά ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρίας στην Ελλάδα.

 

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

 

8) Έγκριση της αρχικής απόφασης της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της κατά το ποσό των ευρώ οκτακοσίων χιλιάδων (800.000,00€) και της μεταγενέστερης απόφασης για ανάκληση της αύξησης κατά το αρχικά αποφασισθέν ποσό με ταυτόχρονο περιορισμό του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000,00€). Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00€). Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της θυγατρικής περί μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

9) Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

 

*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

       
   

 

                        (Ονοματεπώνυμο)                                                                                                                                     Τόπος / Ημερομηνία / Υπογραφή

 

 

 

Σημείωση: Σχέδιο των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δημοσιευμένο στο Site της Εταιρίας www.satogroup.gr.