Δελτίο Τύπου 09/03/2017

Δελτίο Τύπου 09/03/2017

Η SATO ανακοινώνει πως για την χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016  ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €10.818 χιλ. έναντι €7.362 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €3.456 χιλ. ή 46,94%.

Πιο συγκεκριμένα το brand ΕΝΤΟS παρουσίασε αύξηση πωλήσεων η οποία ανήλθε σε 43,54%.

Για το brand SATO και για το ίδιο χρονικό διάστημα οι πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες  παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 54,58%.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε €3.811 χιλ. έναντι €2.133 χιλ. με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 35,22% έναντι 28,98% το προηγούμενο έτος, ενώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης μειώθηκαν περεταίρω κατά €2.518 χιλ. ή κατά 32%.

Η SATO σημείωσε ζημίες μετά φόρων €-1.859 χιλ. έναντι ζημιών €-6.437 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2015.

Ο δείκτης EBITDA για το έτος 2016 ανήλθε σε € 699 χιλ. έναντι €-3.791 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2015.