Δελτίο Τύπου 27/04/2018

Δελτίο Τύπου 27/04/2018

Η SATO ανακοινώνει πως για την χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017  ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €9.067 χιλ. έναντι €10.818 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας μείωση κατά €1.751 χιλ. ή 18,18%.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε €3.831 χιλ. έναντι €3.811 χιλ. με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 42,25% έναντι 35,22% το προηγούμενο έτος, ενώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε €6.037 χιλ.

Η SATO σημείωσε ζημίες μετά φόρων €-3.837 χιλ. έναντι ζημιών €-1.859 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2016.