Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο 

Η SATO A.E. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας για το έτος 2018 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

27/4/2018

 Ανακοίνωση & Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του έτους 2017.

27/6/2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

27/9/2018

Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2018.

 

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση 2017.

 

 

H Εταιρεία διευκρινίζει οτι τα αποτελέσμτα θα ανακοινώνονται μετα το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.satogroup.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματοστηρίου Αθηνών www.ase.gr.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.