Εντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή στην ΤΓΣ 27.06.2018

ΠΡΟΣ:   

SATO ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 & ΔΑΒΑΚΗ 1, ΤΚ 115 26 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ: 210-8767114 FAX: 210-8767001)

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 34.622.922,04
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 65.326.268
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: € 0,53

 

Εξουσιοδότηση

Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27-6-2018

Ο κάτωθι υπογράφων ……………………………………………………………………….., νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της SATO A.E.


Επωνυμία                               ……………………………………………………………………………

Διεύθυνση / Έδρα                  ……………………………………………………………………………

Αριθμ. Τηλεφώνου                ……………………………………………………………………………Εξουσιοδοτώ

Τον …………………………………………………………………………………………………………… κάτοχο του υπ’ αριθμόν ……………………………………δελτίου αστυνομικής ταυτότητας να με αντιπροσωπεύσει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της SATO A.E. που θα συνέλθει την 27/6/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην έδρα της Εταιρείας στους Αμπελόκηπους Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 116 & Δαβάκη, αρ. 1 [Τ.Κ. 115 26], και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της SATO A.E. των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

 

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2017 έως 31.12.2017), μετά των Ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2017 - 31.12.2017.

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2017.

 

 ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2017 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

4) Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (εταιρικών και ενοποιημένων), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

5) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

6) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν  εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

7) Έγκριση ρύθμισης οφειλών εκ του από 7/05/2009 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου Ποσού Ευρώ Δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιών που αποφασίστηκε με την από 13/07/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε δυνάμει αυτής κατά το περιεχόμενό της. 

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

8) Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

  

9) Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. 

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

10) Έγκριση της από 9/06/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού - συμφωνίας εξυγίανσης με πιστωτές αυτής και την κατάθεση Αίτησης Άμεσης Επικύρωσης αυτού στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών - Εκούσια Δικαιοδοσία) (κατ’ άρθρο 106β του Ν. 3588/2007, ως αυτός ισχύει τροποποιηθείς), έγκριση του περιεχομένου της υπογραφείσης την 13/06/2017 Συμφωνίας Εξυγίανσης κατά τα ως άνω άρθρα και όλων των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα.

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

11) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

 

 

*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                (Ονοματεπώνυμο)                                                                                                                                                                                      Τόπος / Ημερομηνία / Υπογραφή

 

Σημείωση: Σχέδιο των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δημοσιευμένο στο Site της Εταιρίας www.satogroup.gr.