Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή στην ΕΓΣ 20.02.2019

ΠΡΟΣ:   

SATO ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 & ΔΑΒΑΚΗ 1, ΤΚ 115 26 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΤΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ: 210-8767114 FAX: 210-8767001)

 

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 34.622.922,04
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 65.326.268
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: € 0,53

 

Εξουσιοδότηση

Για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20-02-2019

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της  SATO A.E.

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία:           ….……………………………………………………..

Διεύθυνση / Έδρα                                                      ….…………………………………………………….

Αριθμ. Τηλεφώνου                                                     ….…………………………………………………….

Εξουσιοδοτώ

Τον / Την κ………...…………..…………………. του………………….……………… και της…………………………. , κάτοικο ……………….................................., οδός …………………………….. αριθμός …………………..,
 κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου με αριθμό ………………………………… εκδοθέντος την ………………………….
από το . ……………………………..

ή/και

Τον / Την κ………...…………..…………………. του………………….……………… και της…………………………. , κάτοικο ……………….................................., οδός …………………………….. αριθμός …………………..,
 κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου με αριθμό ………………………………… εκδοθέντος την ………………………….
από το . ……………………………..

ή/και

Τον / Την κ………...…………..…………………. του………………….……………… και της…………………………. , κάτοικο ……………….................................., οδός …………………………….. αριθμός …………………..,
 κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου με αριθμό ………………………………… εκδοθέντος την ………………………….
από το . ……………………………..

ενεργώντας από κοινού ή / και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της SATO A.E. που θα συνέλθει την 20 / 02 / 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου αρ. 6, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της SATO A.E. των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1) Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

 

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 

 

 

 

*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

       
       

 

 

                        (Ονοματεπώνυμο)                                                                                                                                       Τόπος / Ημερομηνία / Υπογραφή

 

Σημείωση: Σχέδιο των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δημοσιευμένο στο Site της Εταιρίας www.satogroup.gr.