Δελτίο Τύπου 12/04/2019

Δελτίο Τύπου 12/04/2019

Η SATO ανακοινώνει πως για την χρήση 01/01/2018 έως 31/12/2018  ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €11.559 χιλ. έναντι €9.069 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €2.490 χιλ. ή 27%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €4.928 χιλ. έναντι €3.811 χιλ. με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 42,63% έναντι 42,25% το προηγούμενο έτος,

Η Όμιλος  σημείωσε ζημίες μετά φόρων €-491 χιλ. έναντι ζημιών €-3.837 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2017.