Οικονομικό Ημερολόγιο

H SATO A.E. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

30/06/2020

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

30/06/2020

 Ανακοίνωση & Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του έτους 2019.

30/09/2020

Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2020.

 

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση 2019.

 

 

H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.satogroup.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.