Δελτίο Τύπου 30/06/2020

Δελτίο Τύπου 30/06/2020

Η SATO ανακοινώνει πως για την χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019  ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €14.923 χιλ. έναντι €11.559 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €3.364 χιλ. ή 29,10%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €6.486 χιλ. έναντι €4.928 χιλ. με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 43,47% έναντι 42,63% το προηγούμενο έτος,

Η Όμιλος  σημείωσε ζημίες μετά φόρων €-7.250 χιλ. έναντι ζημιών €-491 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2018.