Δελτίο Τύπου 30/09/2020

Δελτίο Τύπου 30/09/2020

Η SATO ανακοινώνει πως για την περίοδο 01/01/2020 έως 30/06/2020  ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €7.024 χιλ. έναντι €6.358 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €666 χιλ. ή 10,47%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €2.767 χιλ. έναντι €2.794 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου 2019 με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 39,40% έναντι 43,94%.

Η Όμιλος  σημείωσε ζημίες μετά φόρων €-880 χιλ. έναντι ζημιών €-5.727 χιλ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα 2019.