Δελτίο τύπου 29/04/2021

Η SATO ανακοινώνει πως για την περίοδο 01/01/2020 έως 31/12/2020 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €18.189 χιλ. έναντι €14.923χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €3.266 χιλ. ή 21,89%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €7.465 χιλ. έναντι €6.486 χιλ. με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 41,04% έναντι 43,47%.