Δελτίο Τύπου 30/09/2022

Δελτίο Τύπου 30/09/2022

 

Η SATO ανακοινώνει πως για την περίοδο 01/01/2022 έως 30/06/2022 ο κύκλος

εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €9.397 χιλ. έναντι €8.750 χιλ. την αντίστοιχη

περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €647 χιλ. ή 7,39%.

 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €3.992 χιλ. έναντι €3.747 χιλ. με το μικτό

περιθώριο να βρίσκεται στο 42,48% έναντι 42,82%.