Δελτίο Τύπου 29/09/2023

Η SATO ανακοινώνει πως για την περίοδο 01/01/2023 έως 30/06/2023 ο κύκλος

εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €10.687χιλ. έναντι €9.397 χιλ. την αντίστοιχη

περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €1.320 χιλ. ή 13,72%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €4.805χιλ. έναντι €3.992 χιλ. με το μικτό

περιθώριο να βρίσκεται στο 44,96% έναντι 42,48%.