Δελτίο Τύπου 29/04/2024

Η SATO ανακοινώνει πως για την περίοδο 01/01/2023 έως 31/12/2023

ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €21.694 χιλ. έναντι €20.279 χιλ.

την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά €1.415 χιλ. ή 6,67%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €9.776 χιλ. έναντι €8.762 χιλ.

με το μικτό περιθώριο να βρίσκεται στο 45,07% έναντι 42,76%.