Οικονομικό ημερολόγιο 2024

Η SATO Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

29/04/2024    Ανακοίνωση & Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του έτους 2023

28/06/2024    Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

30/09/2024    Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2024

 

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση 2023.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.satogroup.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.